سوری: اکنون زمان همگرایی است نه ایجاد ساختارهای موازی و جدید