کاهش نسبی دمای تهران/احتمال بارش تگرک در شمال غرب کشور