نجف نژاد: با تدبیر قلعه نویی مقابل تراکتور پیروز می شویم