اختلاف سلیقه بین مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس یک امر عادی است