اگر روزی از نیمکت‌نشینی خوشحال باشم، اعلام بازنشستگی می‌کنم