حرکت ها در اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی خوب و قابل توجه نیست