فرماندار نیمن بر اصلاح راه دسترسی و معابر شهرک صنعتی و نوجه ده تاکیدکرد