دیدار دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز با جانبازان دفاع مقدس