ذخیره ۱۰۰ هزارتنی مرغ دولتی/ قیمت در رمضان؛ ۷۰۰۰ تومان