امینه کشیری مدال برنز رقابت های پرتاب چکش نوجوانان آسیا را کسب کرد