معاون وزیر علوم: شهدای دانشجو با علم و معرفت حماسه آفریدند