بچه پولدارهایی که تهران را با دریا می‌خواهند، فقرایی که آرزوی سفره با نان گرم را دارند /پولدارها مجر