ابراز پشیمانی سیدهادی خامنه ای از اینکه سالها وقت خودر ا صرف سیاست و ... کزده/نامزد مجلس نمی شوم