بازدید استاندار زنجان از 10 پروژه در شهرستان ماهنشان