ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، عامل بالندگی انقلاب ایران در دنیا شده است