نامهربانی مجتمع آبرسانی و تشنگی چندساله مردم 10 روستا