چهارمین جشن دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود