حمایت از کودکان کار آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد