مدیرکل روستایی استانداری: سند توسعه روستاهای استان یزد تدوین می شود