روغن زیتون نخورید، روی پوست بگذارید/ معجزه آسای ضدشوره