حضرت آیت الله وحیدخراسانی:همه مردم، مذهب، پیشوایان ...