سناتور سابق جمهوریخواه: ایران دشمن ما و اسرائیل دوست ما است