نتیجه دوردورهای شبانه بچه پولدارهای تهران؛ کل بنزین یک استان، در دو شب در ۶خیابان پایتخت دود می‌شود