دانش‌آموزان آملی تفکیک زباله از مبدا را فرا گرفتند