روایت فعال ضدانقلاب از کشتی به گل نشسته شبکه صدای آمریکا