سالگرد امام راحل باید با انتقال اندیشه های بنیانگذارانقلاب به نسل جوان همراه شود