عده‌ای می‌خواهند مدیریت نمایشگاه را از دست اتحادیه خارج کنند