بیش از 50 درصد عشایر فردوس در انتظار ابلاغ بازنشستگی