فرار رو به جلوی وزارت ارشاد با دعوت رسمی از رهبری!