میدان مغناطیسی عطارد، قدیمی ترین میدان مغناطیسی منظومه شمسی