طرح سپاس در منازل شهدا با قوت دنبال می شود/ مسئولان سعی در مرمت گلزار شهدای حسن آباد داشته باشند