نرخ تسهیلات بخش تولید تناسبی با نرخ تورم ندارد/ بانك ها حرف هیچ مرجعی را قبول نكردند