استخدام خیاط آقا و خانم در تهران با حقوق بالا - 20 اردیبشهت 94