پرداخت 21 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به مددجویان رامسری