شکل گیری اتاق اصناف ساختار بازار را در پردیس آرام می کند