اخلاق حسنه و حسن رفتار از عوامل موفقیت در کادر پزشکی و درمان است