فعالیت افراطی عمران زاده در شبکه های اجتماعی برایش دردسرساز شد