توضیح عضو مجمع روحانیون پیرامون نامه به روحانی درباره خاتمی