رئیس‌جمهور موافق ماندن کی‌روش است وزارت ورزش نه؛ روحانی هم سکه داد