تشکیل ستاد بازآفرینی تهران با دستور وزیر راه و شهرسازی/ تدوین سند جامع احیای بافتن فرسوده