نمایشگاه کتاب یک سنت حسنه فرهنگی است/مکان نمایشگاه فعلی استانداردهای بین‌المللی را ندارد