كارمند اخراجی، نقشه پیامک‌های انتقام جویانه را طراحی كرد