فرش اردبیل زیرپای برنامه ریزان کج سلیقه/ بافندگانی که جهانی نشدند