متن بركناری بنی صدر از فرماندهی كل قوا را چه كسی نوشت؟/عکس