درخواست اتحادیه اروپا برای تحریم همکاری با اسرائیل