توسعه محله‌ها از اولویت‌های بهسازی بافت‌های فرسوده است