همایش بزرگ ایستگاه تندرستی منطقه 9 در بوستان المهدی (عج) برگزار شد