واران تب داشت و خسته بود/ اشتباهات کوچک‌‌مان تاوان سنگینی داشت