«زانوگه»مقابل نفتکشها زانو زد/ مرگ روی پل سیمره قدم می زند