امسال سنجش سلامت کلاس اولی‌ها در البرز الکترونیکی می‌شود